JWA - IT COMPANY | Relacje inwestorskie
20051
page,page-id-20051,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.8.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.4,vc_responsive
Zarząd
Rada Nadzorcza

Violetta Midro
Monika Wrzesień
Agnieszka Domeracka
Krzysztof Nowicki
Leszek Bala

Akcjonariat
Akcjonariusz Liczba akcji Wartość nominalna akcji Udział w kapitale zakładowym Udział w głosach na WZ
Kamil Stanek 574.493 0,10 zł 14,36% 14,36
Anna Nowicka-Bala 637.523 0,10 zł 15,94 % 15,94
Krzysztof Dzietczenia 638.189 0,10 zł 15,95 % 15,95
Pozostali akcjonariusze

(poniżej 5% głosów na WZ)

2.149.795 0,10 zł 53,75 % 53,75
Razem 4.000.000   100% 100%
Statut
KRS
Regulamin WZ
Regulamin Rady Nadzorczej
Regulamin Zarządu
Raporty bieżące
Data Symbol Źródło Temat
24.03.2018 ESPI JWA Podpisanie umowy w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie
14.02.2018 ESPI JWA Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
22.01.2018 EBI JWA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku
01.12.2017 EBI JWA Podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2017 rok
20.11.2017 ESPI JWA Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
04.10.2017 ESPI JWA Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki
13.09.2017 EBI JWA Powierzenie Członkowi Zarządu funkcji Prezesa Zarządu
05.09.2017 ESPI JWA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 5 września 2017 roku
05.09.2017 EBI JWA Powołanie osób nadzorujących
05.09.2017 EBI JWA Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 września 2017 roku
06.08.2017 ESPI JWA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
06.08.2017 EBI JWA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
03.07.2017 ESPI JWA Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
18.07.2017 EBI JWA Rezygnacja osób nadzorujących
18.07.2017 EBI JWA Rezygnacja prezesa zarządu
23.06.2017 EBI JWA Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2017 roku
20.06.2017 ESPI JWA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 20 czerwca 2017 roku
20.06.2017 EBI JWA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 czerwca 2017 roku
24.05.2017 ESPI JWA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki JWA S.A. na dzień 20 czerwca 2017 roku z projektami uchwał
24.05.2017 EBI JWA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki JWA S.A. na dzień 20 czerwca 2017 roku z projektami uchwał
11.05.2017 ESPI JWA Zakończenie negocjacji i podpisanie przez Spółkę umowy ramowej
22.02.2017 EBI JWA Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2017 roku
10.01.2017 ESPI JWA Korekta prognoz finansowych Spółki na lata 2016 – 2018
04.01.2017 EBI JWA Terminy przekazywania raportów okresowych
28.12.2016 ESPI JWA Uruchomienie nowej aplikacji mobilnej
27.12.2016 ESPI JWA Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
16.12.2016 ESPI JWA Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania powyżej 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
23.11.2016 EBI JWA Powołanie osoby zarządzającej
17.11.2016 EBI JWA Podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2016 rok
07.11.2016 EBI JWA Odwołanie i powołanie osób nadzorujących
07.11.2016 EBI JWA Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 7 listopada 2016r.
07.11.2016 ESPI JWA Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 7 listopada 2016 roku
24.10.2016 ESPI JWA Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
19.10.2016 ESPI JWA Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania powyżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
10.10.2016 EBI JWA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
Projekt uchwały NWZ
Ogłoszenie NWZ
10.10.2016 ESPI JWA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
Projekt uchwały NWZ
04.10.2016 EBI JWA Przyspieszenie terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2016 roku
23.08.2016 ESPI JWA Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
25.07.2016 EBI JWA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016
22.06.2016 EBI JWA Zawarcie umowy typu lock – up na akcjach Emitenta
15.06.2016 ESPI JWA Uzyskanie dostępu do ESPI
03.06.2016 EBI JWA Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji na okaziciela serii A do ASO na rynku NewConnect
03.06.2016 EBI JWA Uzyskanie dostępu do systemu EBI
Raporty okresowe
Informacje poufne

NOTYFIKACJE ZGODNIE Z ARTYKUŁEM 19 ROZPORZĄDZENIA MAD

Zarząd JWA S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż powiadomienia o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane, sporządzone zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/523 z dnia 10 marca 2016 r. ustanawiającym wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i wzoru do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i podawania tych transakcji do wiadomości publicznej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (Dz. Urz. UE L 88 z 5.04.2016 r. str. 19) mogą być przekazywane z wykorzystaniem dowolnych środków elektronicznych, jednak Spółka rekomenduje wykorzystanie do tego celu poczty elektronicznej i przekazywanie tych powiadomień Spółce na dedykowany tym powiadomieniom adres: notyfikacje@jwa.com.pl

Stanowisko KNF  oraz wzór powiadomienia

Data Symbol Źródło Temat
20.12.2017 ESPI JWA Wybór oferty z udziałem Spółki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia w Warszawie
05.12.2017 ESPI JWA Zakończenie negocjacji i podpisanie umowy związanej z budową i uruchomieniem platformy transakcyjnej
14.11.2017 ESPI JWA Zaprzestanie publikacji prognoz wyników finansowych oraz odwołanie prognozy na 2017 r. i 2018 r.
07.11.2017 ESPI JWA Podpisanie umowy na realizację zadań związanych z budową narzędzi do obsługi EraCoin
31.10.2017 ESPI JWA Rozpoczęcie negocjacji w sprawie podpisania umowy ramowej na budowę narzędzi do obsługi EraCoin
27.10.2017 ESPI JWA Podpisanie umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia w Warszawie
18.10.2017 ESPI JWA Otwarcie ofert z udziałem Spółki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia w Warszawie – korekta
18.10.2017 ESPI JWA Rozpoczęcie negocjacji w sprawie podpisania umowy związanej z budową i uruchomieniem platformy transakcyjnej
17.10.2017 ESPI JWA Otwarcie ofert z udziałem Spółki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia w Warszawie
06.10.2017 ESPI JWA Wybór oferty z udziałem Spółki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia w Warszawie
04.10.2017 ESPI JWA Podpisanie umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia w Warszawie
22.09.2017 ESPI JWA Wybór oferty Spółki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia w Warszawie
31.08.2017 ESPI JWA Otwarcie ofert z udziałem Spółki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia w Warszawie
31.08.2017 ESPI JWA Otwarcie ofert z udziałem Spółki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia w Warszawie
22.08.2017 ESPI JWA Zakończenie negocjacji i podpisanie przez Spółkę umowy ramowej
31.07.2017 ESPI JWA Zakończenie negocjacji i podpisanie przez Spółkę umowy ramowej
26.06.2017 ESPI JWA Rozpoczęcie negocjacji w sprawie podpisania umów ramowych
12.05.2017 EBI JWA Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2016 rok
07.04.2017 ESPI JWA Rozpoczęcie negocjacji w sprawie podpisania umowy ramowej
07.04.2017 ESPI JWA Zakończenie negocjacji i zawarcie umowy dzierżawy serwisu internetowego
31.03.2017 ESPI JWA Rozpoczęcie negocjacji dotyczących dzierżawy serwisów internetowych
12.01.2017 ESPI JWA Zakończenie negocjacji w sprawie podpisania przez Spółkę umowy ramowej
10.01.2017 15:12 ESPI JWA Korekta prognoz finansowych Spółki na lata 2016 – 2018
28.12.2016 09:28 ESPI JWA Uruchomienie nowej aplikacji mobilnej
13.12.2016 15:15 ESPI JWA Uruchomienie przez Emitenta autorskiej aplikacji na urządzenia mobilne i serwisu „dbam o bliskich”
09.12.2016 12:26 ESPI JWA Rozpoczęcie prac nad nową aplikacją mobilną
07.12.2016 11:26 ESPI JWA Rozpoczęcie negocjacji w sprawie podpisania umowy ramowej
02.12.2016 12:50 ESPI JWA Zakończenie negocjacji i zawarcie umowy ramowej
24.11.2016 16:24 ESPI JWA Zawarcie umowy o ograniczeniu rozporządzenia akcjami Emitenta
22.11.2016 08:37 ESPI JWA Rozpoczęcie negocjacji w sprawie podpisania umowy ramowej
17.11.2016 12:28 ESPI JWA Zakończenie negocjacji i zawarcie umowy ramowej
14.11.2016 11:02 ESPI JWA Zawarcie umów o ograniczeniu rozporządzenia akcjami Emitenta
09.11.2016 17:54 ESPI JWA Rozpoczęcie negocjacji w sprawie podpisania umowy ramowej
19.09.2016 11:56 ESPI JWA Zakończenie negocjacji i zawarcie umowy dzierżawy serwisu internetowego
14.09.2016 14:22 ESPI JWA Rozpoczęcie negocjacji dotyczących dzierżawy serwisu internetowego
13.09.2016 14:23 ESPI JWA Korekta prognoz finansowych Spółki na lata 2016-2018
06.09.2016 11:01 ESPI JWA Zakończenie negocjacji i zawarcie umowy dzierżawy serwisu internetowego
01.09.2016 17:27 ESPI JWA Rozpoczęcie negocjacji dotyczących dzierżawy serwisów internetowych
29.08.2016 18:49 ESPI JWA Informacja o zakończeniu prac nad produkcją własnej gry mobilnej i jej premierze
27.07.2016 ESPI JWA Prognozy finansowe Spółki na lata 2016-2018
Walne zgromadzenia

Zarząd JWA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres Spółki: ul. Efraima Schroegera 90/B, 01-845 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000612542, w związku z otrzymaniem żądania Akcjonariusza zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, działając na podstawie art. 398 związku z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 10 grudnia 2018 r. na godzinę 11:00 w Warszawie w Kancelarii notarialnej prowadzonej przez Ewelinę Stygar – Jarosińską, ul. Marii Konopnickiej 5  lok. 10, 00-491 Warszawa z następującym porządkiem obrad:

  • Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  • Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  •  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  • Przyjęcie porządku obrad.
  • Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
  • Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzeniu skupu akcji własnych celem ich umorzenia.
  • Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia w kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
  • Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Zarząd JWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawa (adres Spółki: ul. Schroegera 90, lok. B, 01-845 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000612542 (dalej: „Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 5 czerwca 2018 roku na godzinę 11:00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez Ewelinę Stygar-Jarosińską, notariusza w Warszawie, ul. Marii Konopnickiej 5 lok. 10, 00-491 Warszawa.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Spółki wraz z projektami uchwał objętych planowanym porządkiem obrad ZWZ znajdują się poniżej.

Zarząd JWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawa (adres Spółki: ul. Encyklopedyczna nr 2A, lok. 5, 01-990 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000612542 (dalej: „Spółka”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 5 września 2017 roku na godzinę 10:00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez Ewelinę Stygar-Jarosińską, notariusza w Warszawie, al. 3 maja 5 lok. 25, 00-401 Warszawa z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. powołania członków Rady Nadzorczej,
b. ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
c. udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie użycia kapitału zapasowego i utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.
6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 20 czerwca 2017

Zarząd JWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawa (adres Spółki: ul. Encyklopedyczna nr 2A, lok. 5, 01-990 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000612542 (dalej: „Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 20 czerwca 2017 roku na godzinę 12:00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez Ewelinę Stygar-Jarosińską, notariusza w Warszawie, al. 3 maja 5 lok. 25, 00-401 Warszawa

Zarząd JWA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawa (adres Spółki: ul. Encyklopedyczna nr 2A, lok. 5, 01-990 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000612542, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 7 listopada 2016 r. na godzinę 10:00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej S. CELEGRAT E. STYGAR-JAROSIŃSKA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, al. 3 Maja 5 lok. 25, Warszawa z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Kalendarium
Dokument informacyjny
Informacja o Autoryzowanym Doradcy i Animatorze Rynku
Kontakt
Notowania
Pytania i odpowiedzi

W związku z napływającymi drogą e-mail pytaniami od inwestorów, które dotyczą sytuacji JWA S.A. („Spółka”), w celu zapewnienia transparentności i równego dostępu wszystkich inwestorów i akcjonariuszy do informacji, poniżej przedstawiamy przesłane pytania wraz z odpowiedziami.

 

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że Spółka prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, uwzględniającą potrzeby jej akcjonariuszy i inwestorów.

Spółka dokłada wszelkich starań, aby dostęp do informacji w zakresie obowiązujących Spółkę przepisów prawa był równy.

Zakres informacji przekazywanych przez Spółkę jest w znacznym stopniu określony obowiązującymi w Polsce regulacjami prawnymi, w tym w szczególności ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi , ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, Rozporządzeniem MAR oraz Regulaminem ASO.

 

data pytania odpowiedź
08.05.2017 odpowiedzi na pytania z dnia 08.05.2017
20.12.2016 odpowiedzi na pytania z dnia 20.12.2016
Oświadczenia
data oświadczenie
26.02.2019 oświadczenie z dnia 26.02.2019
10.04.2017 oświadczenie z dnia 10.04.2017

Relacje inwestorskie